Aviso legal

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Patronato Concepción Arenal, con CIF G15030372, en diante Patronato Concepción Arenal, como titular do sitio web concepcionarenal. org, con enderezo no 19, rúa da Igrexa, código postal 15402 a Ferrol, A Coruña, enderezo electrónico patronato@concepcionarenal.org e teléfono 981 35 02 17, procede a informarlle desta información que se axusta e regula as condicións de uso. nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome de dominio concepcionarenal.org, asumen e se comprometen a respectar.

A utilización de concepcionarenal.org outorga a condición de Usuario de concepcionarenal.org, xa sexa como persoa física ou xurídica e implica necesariamente a aceptación plena, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais recollidas no Aviso Legal. Se o Usuario non está de acordo coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar concepcionarenal.org. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por Patronato Concepción Arenal pode ser diferente cada vez que o Usuario acceda ao Portal. Polo tanto, o Usuario deberá ler o Aviso Legal todas e cada vez que acceda a concepcionarenal.org.

A través de concepcionarenal.org, Patronato Concepción Arenal facilita ao Usuario o acceso e uso de diversos Contidos publicados a través de Internet polo Patronato Concepción Arenal ou por terceiros autorizados.

O Usuario está obrigado e comprométese a utilizar concepcionarenal.org e os Contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrución que lle poña en coñecemento, ben a través deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que conforman concepcionarenal.org, como as normas de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. Para tal fin, o Usuario comprométese e comprométese a NON utilizar ningún dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan prexudicar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos Contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por Patronato Concepción Arenal, outro USUARIO ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

O Usuario comprométese e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de material contido en concepcionarenal.org, como información, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías. , gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso como Usuario de concepcionarenal.org, sen que esta enumeración teña carácter limitativo. Así mesmo, de conformidade con todo isto, o Usuario non poderá:

  • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos, salvo que se conte coa autorización escrita e explícita de Patronato Concepción Arenal, titular dos correspondentes dereitos, ou en caso contrario estea legalmente permitido. .
  • Eliminar, manipular ou alterar de calquera xeito o “copyright” e demais datos identificativos dos dereitos reservados por Patronato Concepción Arenal ou os seus titulares, pegadas e/ou identificadores dixitais, marcas de auga, ou calquera outro medio técnico establecido para o seu recoñecemento.

O Usuario deberá absterse de obter e mesmo tentar a obtención dos Contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, fosen postos á súa disposición para o efecto ou fosen sinalados para tal fin nas páxinas web onde se atopen. Contidos ou, en xeral, os que se utilicen habitualmente en Internet para tal fin, sempre que non supoñan risco de dano ou incapacidade de concepcionarenal.org, e/ou dos Contidos.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen en concepcionarenal.org son propiedade do Patronato Concepción Arenal ou, de ser o caso, dos seus respectivos propietarios, sen que se entenda que o uso ou acceso ao Portal e /ou o Contido atribúe ao Usuario ningún dereito sobre as mencionadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos e ningún dos dereitos de explotación que existan ou poidan existir sobre o devandito Contido pode entenderse cedido ao Usuario. Do mesmo xeito, os Contidos son propiedade intelectual de Patronato Concepción Arenal, ou de terceiros, segundo o caso, polo que os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade de Patronato Concepción Arenal ou de terceiros que autorizasen o seu uso, para a quen lle corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos de calquera forma e, en particular, dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a vulneración dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial do Patronato Concepción Arenal ou de terceiros incluídos en concepcionarenal.org que tivesen cedido contidos, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Patronato Concepción Arenal non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso a concepcionarenal.org, os seus contidos, nin que estean actualizados, aínda que fará todo o posible para, no seu caso, evitalos, corrixilos ou actualizalos. Polo tanto, Patronato Concepción Arenal non se fai responsable dos danos ou prexuízos de calquera tipo causados ​​ao Usuario que se produzan por avarías ou desconexións nas redes de telecomunicacións que causen a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a súa prestación ou con anterioridade.

O Patronato Concepción Arenal exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento de concepcionarenal.org e dos Contidos, ao incumprimento de a expectativa de utilidade que o USUARIO puidera atribuír a concepcionarenal.org e aos Contidos.

A función dos Hipervínculos que aparecen neste Sitio Web é exclusivamente a de informar ao Usuario sobre a existencia doutros Sitios Web que conteñan información ao respecto. Os devanditos hipervínculos non constitúen ningunha suxestión ou recomendación.

Patronato Concepción Arenal non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces ou do resultado dos devanditos enlaces, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nelas que poidan provocar alteracións no sistema informático ( hardware e software), os documentos ou ficheiros do Usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera índole causados ​​ao Usuario por este motivo.

O acceso a concepcionarenal.org non implica a obriga por parte do Patronato Concepción Arenal de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. En todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños corresponde ao Usuario, polo que Patronato Concepción Arenal non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que poidan producirse durante a prestación do servizo de concepcionarenal.org, nin tampouco. dos posibles danos que se poidan ocasionar ao sistema informático do Usuario ou de terceiros (hardware e software), aos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do Usuario utilizado para a conexión ao servizos e contidos da Web, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.

A prestación do servizo concepcionarenal.org e dos Contidos ten, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, o Patronato Concepción Arenal está autorizado para rescindir ou suspender a prestación do servizo concepcionarenal.org e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando isto sexa razoablemente posible, o Patronato Concepción Arenal comunicará previamente a baixa ou suspensión de concepcionarenal.org.

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e dos servizos que se ofrecen a través de concepcionarenal.org, Patronato Concepción Arenal fai o seu mellor esforzo, pero non garante a total veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos. A información contida nas páxinas que conforman este Portal ten carácter meramente informativo, consultivo, informativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nin teñen carácter de compromiso vinculante ou contractual.

Patronato Concepción Arenal exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar en función desta información, así como dos posibles erros tipográficos que poidan conter nos documentos e gráficos de concepcionarenal.org. A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido debido á ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

Todas as notificacións e comunicacións de Patronato Concepción Arenal ao Usuario efectuadas por calquera medio consideraranse efectivas a todos os efectos.

Para calquera dúbida que se suscite sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como para as reclamacións que puidesen derivarse da súa utilización, todas as partes implicadas sométense aos Xuíces e Xulgados da provincia da Coruña, con renuncia expresa a calquera outro. xurisdición que lles poida corresponder.

Este Aviso Legal réxese pola normativa española vixente.